Sesión Plenaria - Ordinaria, lunes 15 de enero de 2024

Duración:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
tasa enterrament
tasa incineracio
tassa incineracio

No hay ninguna coincidencia para su búsqueda

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
Acta del Ple ordinari del 20 de novembre de 2023.
Acta del Ple extraordinari del 18 de desembre de 2023
ACTIVITAT DE CONTROL
Donar compte dels Decrets i Resolucions d'Alcaldia
Donar compte de la Modificació de crèdits núm. 07/2023 (EG 1762/2023)
Donar compte de la Modificació de crèdits núm. 08/2023 (EG 2284/2023)
Donar compte de la Modificació de crèdits núm. 09/2023 (EG 2400/2023)
Ban mur de Palà de Torroella
Informacions d'Alcaldia
Contestació de preguntes
PART RESOLUTIVA
Expedient 1378/2023. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats i altres ens
Expedient 6/2024. Nomenament de representant al Consell d'Administració d'Aigües deManresa SA
Expedient 2120/2023. Aprovació del Text refós dels estatuts de la Mancomunitat demunicipis del Bages per al sanejament
Expedient 2243/2023. Adhesió al II Pla comarcal per garantir els drets de les personesLGTBI+ i per la diversitat afectiva, sexual i de gènere al Bages
Expedient 1736/2021. Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla d'OrdenacióUrbanística Municipal: Modificació puntual núm. 1 del POUM de Navàs
Expedient 38/2024. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament del Sr. David Riba Teres
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
PRECS I PREGUNTES