Sessió plenària ordinària dilluns 15 de gener de 2024

Durada: 01:49:41
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2118-118-10001
-1 OR 2126-126-10001 or iiHLhptR
-1 OR 2129-129-10001
-1 OR 2194-194-10001 --
-1 OR 2196-196-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 or X4ewf0vU
-1 OR 2220-220-10001
-1 OR 2221-221-10001 or eksgO08d
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A.1 Acta del Ple ordinari del 20 de novembre de 2023.
  00:05:38 Sense intervencions
A APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
  00:05:38 Sense intervencions
A.2 Acta del Ple extraordinari del 18 de desembre de 2023
  00:06:33 Sense intervencions
B ACTIVITAT DE CONTROL
  00:06:48 Sense intervencions
B.1 Donar compte dels Decrets i Resolucions d'Alcaldia
  00:06:52 Sense intervencions
B.2 Donar compte de la Modificació de crèdits núm. 07/2023 (EG 1762/2023)
  00:07:22 Sense intervencions
B.3 Donar compte de la Modificació de crèdits núm. 08/2023 (EG 2284/2023)
  00:08:10 Sense intervencions
B.4 Donar compte de la Modificació de crèdits núm. 09/2023 (EG 2400/2023)
  00:10:36 11 Intervencions
B.5 Ban mur de Palà de Torroella
  00:18:51 1 Intervenció
B.7 Contestació de preguntes
  00:20:36 1 Intervenció
C PART RESOLUTIVA
  00:21:17 1 Intervenció
C.1 Expedient 1378/2023. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats i altres ens
  00:21:24 1 Intervenció
C.2 Expedient 6/2024. Nomenament de representant al Consell d'Administració d'Aigües deManresa SA
  00:24:18 1 Intervenció
C.3 Expedient 2120/2023. Aprovació del Text refós dels estatuts de la Mancomunitat demunicipis del Bages per al sanejament
  00:24:51 1 Intervenció
C.4 Expedient 2243/2023. Adhesió al II Pla comarcal per garantir els drets de les personesLGTBI+ i per la diversitat afectiva, sexual i de gènere al Bages
  00:26:40 5 Intervencions
C.5 Expedient 1736/2021. Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla d'OrdenacióUrbanística Municipal: Modificació puntual núm. 1 del POUM de Navàs
  00:30:40 13 Intervencions
C.6 Expedient 38/2024. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament del Sr. David Riba Teres
  00:44:28 7 Intervencions
D ASSUMPTES SOBREVINGUTS
  00:52:41 1 Intervenció
E PRECS I PREGUNTES
  00:52:42 48 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:49:41 Sense intervencions