Sesión Plenaria - Ordinaria, lunes 15 de mayo de 2023

Duración:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
tasa enterrament
tasa incineracio
tassa incineracio

No hay ninguna coincidencia para su búsqueda

Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Acta del ple ordinari del 20 de març del 2023, Acta del ple extraordinari del 28 de març del 2023 i Acta del ple extraordinari del 3 de maig de 2023.
Activitat de control
Donar compte dels Decrets i Resolucions d'Alcaldia
Informacions d'Alcaldia
Contestació de preguntes
Part resolutiva
Expedient 101/2021. Negociació Col·lectiva - aprovació acord extraestatutari 27-04-23
Expedient 536/2023. Participació en Organismes o Institucions. Adhesió a la Declaració de Mataró, les ciutats i els pobles com a resposta a les crisis globals.
Expedient 995/2023. Canvi d'adscripció de centre a alumnes de diversos nuclis/zones de Navàs.
Assumptes sobrevinguts
Precs i preguntes