Sessió plenària ordinària dilluns 15 de maig de 2023

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2118-118-10001
-1 OR 2126-126-10001 or iiHLhptR
-1 OR 2129-129-10001
-1 OR 2194-194-10001 --
-1 OR 2196-196-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 or X4ewf0vU
-1 OR 2220-220-10001
-1 OR 2221-221-10001 or eksgO08d

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Acta del ple ordinari del 20 de març del 2023, Acta del ple extraordinari del 28 de març del 2023 i Acta del ple extraordinari del 3 de maig de 2023.
Activitat de control
Donar compte dels Decrets i Resolucions d'Alcaldia
Informacions d'Alcaldia
Contestació de preguntes
Part resolutiva
Expedient 101/2021. Negociació Col·lectiva - aprovació acord extraestatutari 27-04-23
Expedient 536/2023. Participació en Organismes o Institucions. Adhesió a la Declaració de Mataró, les ciutats i els pobles com a resposta a les crisis globals.
Expedient 995/2023. Canvi d'adscripció de centre a alumnes de diversos nuclis/zones de Navàs.
Assumptes sobrevinguts
Precs i preguntes