Sesión Plenaria - Ordinaria, lunes 21 de noviembre de 2022

Duración: 01:48:27
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
tasa enterrament
tasa incineracio
tassa incineracio
Inicio de la sesión Inicio
  00:00:00 1 Intervención
A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors
  00:00:38 5 Intervenciones
B.1 Donar compte dels Decrets i Resolucions d'Alcaldia
  00:01:30 7 Intervenciones
B) Activitat de control
  00:01:30 Sin intervenciones
B.2 Informacions d'Alcaldia
  00:06:04 1 Intervención
B.3 Contestació de preguntes
  00:14:38 12 Intervenciones
C) Part resolutiva
  00:20:24 1 Intervención
C.1 Expedient 2214/2022. Planificació i Ordenació de Personal - Modificació de la Relació/Catàleg de llocs de treball
  00:20:34 15 Intervenciones
C.2 Expedient 2219/2022. Increment addicional de les retribucions del personal de l'Ajuntament de Navàs
  00:33:30 8 Intervenciones
C.3 Expedient 2185/2022. Modificació de Crèdits 09/-2022 Suplement de crèdit finançades amb baixes d'altres partides del pressupost
  00:35:53 10 Intervenciones
C.4 Expedient 2126/2022. Imposició i Ordenació de Tributs. Aprovació i modificació d'Ordenances Fiscals reguladores: OF 6- Expedició de documents, 27.09_habitatge urgència social i 27.10_masoveria urbana
  00:43:40 18 Intervenciones
C.5 Expedient 360/2022. Planejament de Desenvolupament (Aprovació) - Pla especial urbanístic de regulació dels usos de l'escola del Mujal
  01:02:14 9 Intervenciones
C.6 Expedient 1734/2022. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació) Aprovació Pla de mesures antifrau
  01:04:24 7 Intervenciones
D) Assumptes sobrevinguts
  01:08:21 1 Intervención
D.1 Expedient 1513/2022. Tancament i Liquidació del Pressupost - Aprovació Compte General del 2021
  01:08:22 10 Intervenciones
E) Precs i preguntes
  01:11:46 46 Intervenciones
Fin de la sesión Fin
  01:48:24 Sin intervenciones