Sessió plenària ordinària dilluns 21 de novembre de 2022

Durada: 01:48:27
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2118-118-10001
-1 OR 2126-126-10001 or iiHLhptR
-1 OR 2129-129-10001
-1 OR 2194-194-10001 --
-1 OR 2196-196-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 or X4ewf0vU
-1 OR 2220-220-10001
-1 OR 2221-221-10001 or eksgO08d
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors
  00:00:38 5 Intervencions
B.1 Donar compte dels Decrets i Resolucions d'Alcaldia
  00:01:30 7 Intervencions
B) Activitat de control
  00:01:30 Sense intervencions
B.2 Informacions d'Alcaldia
  00:06:04 1 Intervenció
B.3 Contestació de preguntes
  00:14:38 12 Intervencions
C) Part resolutiva
  00:20:24 1 Intervenció
C.1 Expedient 2214/2022. Planificació i Ordenació de Personal - Modificació de la Relació/Catàleg de llocs de treball
  00:20:34 15 Intervencions
C.2 Expedient 2219/2022. Increment addicional de les retribucions del personal de l'Ajuntament de Navàs
  00:33:30 8 Intervencions
C.3 Expedient 2185/2022. Modificació de Crèdits 09/-2022 Suplement de crèdit finançades amb baixes d'altres partides del pressupost
  00:35:53 10 Intervencions
C.4 Expedient 2126/2022. Imposició i Ordenació de Tributs. Aprovació i modificació d'Ordenances Fiscals reguladores: OF 6- Expedició de documents, 27.09_habitatge urgència social i 27.10_masoveria urbana
  00:43:40 18 Intervencions
C.5 Expedient 360/2022. Planejament de Desenvolupament (Aprovació) - Pla especial urbanístic de regulació dels usos de l'escola del Mujal
  01:02:14 9 Intervencions
C.6 Expedient 1734/2022. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació) Aprovació Pla de mesures antifrau
  01:04:24 7 Intervencions
D) Assumptes sobrevinguts
  01:08:21 1 Intervenció
D.1 Expedient 1513/2022. Tancament i Liquidació del Pressupost - Aprovació Compte General del 2021
  01:08:22 10 Intervencions
E) Precs i preguntes
  01:11:46 46 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:48:24 Sense intervencions