Sessió plenària ordinària dilluns 18 de març de 2024

Durada: 02:33:28
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
eleccions
extra
marzo
plen
pleno
tasa enterrament
tasa incineracio
tassa incineracio
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORs:
  00:10:35 1 Intervenció
A.1 Acta del Ple ordinari del 15 de gener de 2024.
  00:10:36 1 Intervenció
B ACTIVITAT DE CONTROL
  00:10:39 1 Intervenció
B.1 Donar compte del Decret d'alcaldia de la modificació de la composició dels Grups Polítics Municipals
  00:10:43 1 Intervenció
B.2 Donar compte del Decret d'alcaldia de modificació dels membres de la Junta de Govern Local
  00:10:44 1 Intervenció
B.3 Donar compte del Decret d'alcaldia de nomenament dels/de les tinents d'alcaldia
  00:10:45 1 Intervenció
B.4 Donar compte del Decret d'alcaldia de la modificació dels/de les regidors/es delegats/des i de les diferents àrees i regidories
  00:10:46 1 Intervenció
B.5 Donar compte de la Modificació de Crèdits núm. 09/2023
  00:10:47 1 Intervenció
B.6 Donar compte del PMP, Morositat i execució trimestral 2023
  00:10:48 1 Intervenció
B.7 Donar compte de l'informe 29/2023 de Sindicatura de Comptes, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2021
  00:10:49 1 Intervenció
B.8 Donar compte dels Decrets i Resolucions d'Alcaldia
  00:10:50 1 Intervenció
C PART RESOLUTIVA
  00:10:53 1 Intervenció
C.1 Expedient 428/2024. Presa de possessió del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament al Sr. Miquel Altarriba Roca
  00:10:55 5 Intervencions
C.2 Expedient 1376/2023. Modificació del règim de retribucions i dedicació dels membres de la Corporació
  00:12:50 17 Intervencions
C.3 Expedient 1378/2023. Designació dels representants dels grups als òrgans municipals
  00:33:32 9 Intervencions
C.4 Expedient 422/2024. Increment del 0,5% de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Navàs
  00:35:22 7 Intervencions
C.5 Expedient 1275/2023. Pla Intern d'Igualtat de Gènere 2024 - 2027 de l'Ajuntament de Navàs
  00:38:41 8 Intervencions
C.6 Expedient 2014/2023. Modificació error material Ordenança Fiscal Núm. 10
  00:42:04 6 Intervencions
C.7 Expedient 111/2024. Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació de l'exercici 2023
  00:45:28 7 Intervencions
C.8 Expedient 112/2024. Compte de la Gestió Recaptatòria de les liquidacions, exercici 2023
  00:50:48 7 Intervencions
C.9 Expedient 1973/2023. Conveni d'encomana de gestió del Consorci del Bages per a la gestió de residus
  00:55:26 16 Intervencions
C.10 Expedient 118/2024. Aprovació de l'aportació a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament
  01:05:42 5 Intervencions
C.11 Expedient 512/2024. Aprovació del Pacte Social de l'Aigua
  01:08:04 7 Intervencions
C.12 Expedient 528/2024. Participació en Organismes o Institucions. Declaració de Vilanova i la Geltrú per l'ambició climàtica.
  01:14:09 5 Intervencions
D ASSUMPTES SOBREVINGUTS
  01:17:53 1 Intervenció
E PRECS I PREGUNTES
  01:17:55 61 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:33:28 Sense intervencions