Sessió plenària ordinària dilluns 20 de novembre de 2023

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
tasa enterrament
tasa incineracio
tassa incineracio

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Acta del ple ordinari del 18 de setembre del 2023.
Acta del ple extraordinari del 30 d'octubre del 2023
PART RESOLUTIVA
Expedient 2153/2023. Càrrecs Públics (Nomenament o Cessament)
Expedient 2084/2023. Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació del'exercici 2022
Expedient 2085/2023. Compte de la Gestió Recaptatòria corresponent a les liquidacions i rebuts de l'exercici 2022
Expedient 2062/2023. Mesures per Garantir la Seguretat Pública. Actualització DUPROCIM (document 1 i 6)
Expedient 2413/2022. Cessió gratuïta de Bé a favor de la Generalitat de Catalunya
ACTIVITAT DE CONTROL
Donar compte dels Decrets i Resolucions d'Alcaldia
Informacions d'Alcaldia
Contestació de preguntes
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
PRECS I PREGUNTES