Sesión Plenaria - Ordinaria, lunes 18 de septiembre de 2023

Duración:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
tasa enterrament
tasa incineracio
tassa incineracio

No hay ninguna coincidencia para su búsqueda

Aprovació de les actes de la sessions anteriors
Acta del Ple extraordinari del 17 de juny del 2023.(Constitució de la nova corporació municipal i elecció de l'alcalde)
Acta del Ple extraordinari del 27 de juny del 2023 (Eleccions a les corts generals 23 juliol de 2023)
Acta Ple Extraordinari del 10 de juliol del 2023 (Cartipàs Municipal)
Part Dispositiva
Donar compte dels Decrets i Resolucions d'Alcaldia
Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2022 (EG 1033/2023)
Donar compte de la modificació de crèdits núm. 01/2023 (EG 1407/2023)
Donar compte de la modificació de crèdits núm. 03/2023 (EG 1594/2023)
Donar compte de la modificació de crèdits núm. 04/2023 (EG 1553/2023)
Donar compte de la modificació de crèdits núm. 05/2023 (EG 1696/2023)
Part resolutiva
Expedient 1699/2023. Càrrecs Públics (Nomenament o Cessament)
Expedient 1383/2023. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció) - Pròrroga
Expedient 1491/2023. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció) - Addenda
Expedient 1729/2023. Modificació de Crèdits
Assumptes Sobrevinguts
Expedient 2413/2022. Segregació i agregació de terreny, i cessió gratuïta de bé patrimonial