Sessió plenària Extraordinària dilluns 10 de juliol de 2023

Durada: 01:38:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2118-118-10001
-1 OR 2126-126-10001 or iiHLhptR
-1 OR 2129-129-10001
-1 OR 2194-194-10001 --
-1 OR 2196-196-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 or X4ewf0vU
-1 OR 2220-220-10001
-1 OR 2221-221-10001 or eksgO08d
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A Part dispositiva
  00:04:13 Sense intervencions
A.1 DECRET 2023-0369 [01 Decret constitució JGL i delegacions de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local]
  00:04:24 Sense intervencions
A.2 DECRET 2023-0368 [02 Decret nomenament tinents d'alcaldia]
  00:04:47 Sense intervencions
A.3 DECRET 2023-0367 [03 Decret de determinació de les àrees de gestió i delegacions de competències als regidors-es mandat 2023-2024]
  00:05:17 Sense intervencions
A.4 DECRET 2023-0366. [04 Decret Constitució de Grups Polítics]
  00:06:30 Sense intervencions
B Part resolutiva
  00:07:32 Sense intervencions
B.1 Expedient 1344/2023. Periodicitat de les sessions del Ple de la Corporació
  00:07:34 8 Intervencions
B.2 Expedient 1404/2023. Proposta sobre la creació de la Comissió Informativa general d'assumptes del Ple de Control i Dictamen, i la fixació del seu règim d'organització i funcionament, així com la seva periodicitat
  00:12:28 9 Intervencions
B.3 Expedient 1408/2023. Proposta sobre la creació de la Comissió Especial de Comptes i la fixació del seu règim d'organització i funcionament, així com la seva periodicitat
  00:18:35 2 Intervencions
B.4 Expedient 1409/2023. Proposta sobre la creació de la Comissió de la Residència d'Avis i Àvies de Navàs
  00:20:07 13 Intervencions
B.5 Expedient 1414/2023. Creació de la Comissió d'Habitatge de Navàs
  00:24:27 19 Intervencions
B.6 Expedient 1376/2023. Règim de retribucions i la dedicació dels membres de la Corporació, règim d'indemnitzacions i dietes de la resta de membres, i les indemnitzacions econòmiques dels grups polítics
  00:29:16 22 Intervencions
B.7 Expedient 1378/2023. Representants de la corporació en òrgans col·legiats i altres ens
  00:55:21 19 Intervencions
B.8 Expedient 1431/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 02/2023
  01:06:48 23 Intervencions
B.9 Expedient 1200/2023. Població 01/01/2023
  01:27:02 7 Intervencions
B.10 Expedient 1369/2023. Festes (Planificació, Organització o Celebració)
  01:30:22 4 Intervencions
B.11 Expedient 1395/2023. Organització d'Actes Públics. Pubillatge 2023
  01:32:31 13 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:38:56 Sense intervencions