Sesión Plenaria - Ordinaria, lunes 20 de marzo de 2023

Duración:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
tasa enterrament
tasa incineracio
tassa incineracio

No hay ninguna coincidencia para su búsqueda

Aprovació de l'acta de la sessió anterior: Acta del Ple ordinari de 16 de gener de 2023
Activitat de control
Donar compte dels Decrets i Resolucions d'Alcaldia
Informacions d'Alcaldia
Contestació de preguntes
Part resolutiva
Expedient 313/2023. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). Oficina Municipal d'Escolarització. Ratificació.
Expedient 1377/2022. Consulta pública del reglament de participació ciutadana de Navàs. Ratificació.
Expedient 374/2023. Col·laboració i Delegació de la Gestió Recaptatòria ORGT
Expedient 106/2023. Plans de Qualitat Ambiental
Expedient 160/2022. Aprovació del Pla local de salut
Expedient 40/2016. Aprovació provisional de modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal, per a la correcció d'una errada material
Expedient 2413/2022. Cessions de Béns. Terrenys pavelló blau. Institut.
Assumptes sobrevinguts
Precs i preguntes