Sessió plenària ordinària dilluns 16 de gener de 2023

Durada: 01:31:34
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2118-118-10001
-1 OR 2126-126-10001 or iiHLhptR
-1 OR 2129-129-10001
-1 OR 2194-194-10001 --
-1 OR 2196-196-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 --
-1 OR 2199-199-10001 or X4ewf0vU
-1 OR 2220-220-10001
-1 OR 2221-221-10001 or eksgO08d
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: Acta del Ple ordinari de 21 de novembre de 2022
  00:03:25 1 Intervenció
B.1 Donar compte dels Decrets i Resolucions d'Alcaldia
  00:03:54 5 Intervencions
B ACTIVITAT DE CONTROL
  00:03:54 1 Intervenció
B.2 Informacions d'Alcaldia
  00:11:20 1 Intervenció
B.3 Contestació de preguntes
  00:18:13 1 Intervenció
C PART RESOLUTIVA
  00:18:20 1 Intervenció
C.1 Expedient 101/2021. Negociació Col·lectiva - acord extraestatutari 15 de novembre de 2022
  00:18:29 14 Intervencions
C.2 Expedient 48/2023. Nòmines - Augment de les retribucions del personal segons la Llei de Pressupostos per al 2023
  00:26:28 9 Intervencions
D ASSUMPTES SOBREVINGUTS
  00:29:28 1 Intervenció
D.1 Votació de la urgència i la inclusió en l'ordre del dia del punt relatiu a l'Expedient 109/2023
  00:29:41 1 Intervenció
D.2 Expedient 109/2023. Serveis Públics - Establiment del servei públic local d'habitatge
  00:30:00 14 Intervencions
D.3 Votació de la urgència i la inclusió en l'ordre del dia del punt relatiu a l'Expedient 2413/2022
  00:44:02 1 Intervenció
D.4 Expedient 2413/2022. Segregació i iniciar la cessió d'un bé patrimonial
  00:44:25 8 Intervencions
E PRECS I PREGUNTES
  00:52:14 43 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:31:35 Sense intervencions