Sessió plenària Extraordinària dilluns 24 d'octubre de 2022

Durada: 00:44:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Expedient 1727/2022. Imposició i Ordenació de Tributs. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2023.
  00:04:38 12 Intervencions
2 Expedient 1944/2022. Modificació de Crèdits 07/2022, transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa
  00:34:22 8 Intervencions
3 Expedient 1864/2022. Festes (Planificació, Organització o Celebració). Proposta del calendari de Festes Locals del Municipi.
  00:40:31 9 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:44:00 Sense intervencions